Varför arbeta med etik?

Vi människor är olika. Vi har olika härkomst, språk, kultur, livsåskådning, kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsförmåga, psykologisk känslighet, social bakgrund, utbildning, ideologi etc.

Hur skall vi kunna leva med varandra – och rent av trivas tillsammans – trots våra olikheter? För detta behövs en människosyn som för med sig att vi bemöter varandra väl.

Certifiering för företag, förvaltningar och organisationer

Etikinstitutet tillhandahåller ett gediget utbildningsprogram som utmynnar i en likavärdescertifiering. Syftet är att belysa alla människors lika värde och rättigheter och att därigenom verka för sunda attityder och respektfullt bemötande av alla människor. Naturrätten har en central plats, men även andra etiska förhållningssätt presenteras.

Utbildningen är utarbetad för att användas i verksamhets- och personalutveckling och profileras utifrån typ av arbetsplats. Särskilt kursupplägg kan även erbjudas representanter från flera olika verksamheter.

Läs mer om Likavärdescertifiering.